بازدیدجلال امامی و پارسا، مسئول امورشعب بانک ملی شهرستان شهریار از ساختمان بانک ملی نصیرآباد

جلال امامی،رئیس شورای اسلامی شهر در حاشیه بازدید گفت: ساختمان بانک ملی نصیرآباد که در جریان…

EnglishIran