معرفی کامل جناب آقای نوروز فرمانی ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان .

✅ معرفی کامل جناب آقای نوروز فرمانی ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان…

نوروز فرمانی در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد

✅ نوروز فرمانی در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد . ✅…

معرفی کامل جناب آقای سعید علی محمدی ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان .

✅ معرفی کامل جناب آقای سعید علی محمدی ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر…

معرفی کامل جناب آقای عباس زند ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان .

✅ معرفی کامل جناب آقای عباس زند ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان…

سعید علی محمدی در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد

✅ سعید علی محمدی در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد .…

عباس زند در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد

✅ عباس زند در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد . ✅…

محرم علی زاده در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد

✅ محرم علی زاده در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد .…

علی امامی در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد

✅ علی امامی در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد . ✅…

بیت اله خانی پالطلو در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد .

✅ بیت اله خانی پالطلو در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد…

EnglishIran