آغاز ثبت موکبها و هیاتهای حسینی در سامانه جامع برای هماهنگی بیشتر

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش شعائر، موکب‌ها و هیأت‌های حسینی در عراق و جهان اسلام وابسته…

EnglishIran