اولین پای مصنوعی جهان برای یک کوالا را ببینید

یک کوالا در شرق استرالیا اولین پای مصنوعی جهان را دریافت کرده است که مخصوص حیوانات…

EnglishIran