با تملک و بازگشایی خیابان طالقانی شرقی ترافیک شهری کاهش می یابد

با تملک و بازگشایی خیابان طالقانی شرقی شاهد کاهش ترافیک و تسهیل در عبور ومرور شهروندان…

EnglishIran