آیا با دعا کردن می توان سرنوشت را تغییر داد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، با نگاهی به ادیان آسمانی و غیر آسمانی در می‌یابیم که پیروان…

EnglishIran