برگزاری سی سومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان شهریار

سی سومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان شهریار به ریاست هاشمی سرپرست معاونت…

EnglishIran