ورود سراج شاهدشهر خبرنامه داخلی شهرداری به عرصه رسانه

📢به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شاهدشهر ؛ نخستین شماره خبرنامه داخلی شهرداری ،…

EnglishIran