فراخوان جذب نیرو داوطلب برای طرح سردار شهید سلیمانی

قرارگاه عملیاتی کرونا (شهید حسن باقری) دانشگاه علوم پزشکی ایران جهت انجام طرح غربالگری محله محور…

EnglishIran