گزارش روزانه اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی شهرستان شهریار (گام چهارم بسیج ملی مبارزه با کووید-۱۹)

طرح مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بسیج مستضعفین برای مدیریت و کنترل…

گزارش روزانه اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی شهرستان شهریار (گام چهارم بسیج ملی مبارزه با کووید-۱۹)

طرح مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بسیج مستضعفین برای مدیریت و کنترل…

گزارش روزانه اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی شهرستان شهریار (گام چهارم بسیج ملی مبارزه با کووید-۱۹)

طرح مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بسیج مستضعفین برای مدیریت و کنترل…

گزارش روزانه اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی شهرستان شهریار (گام چهارم بسیج ملی مبارزه با کووید-۱۹)

طرح مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بسیج مستضعفین برای مدیریت و کنترل…

گزارش روزانه اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی شهرستان شهریار (گام چهارم بسیج ملی مبارزه با کووید-۱۹)

طرح مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بسیج مستضعفین برای مدیریت و کنترل…

گزارش روزانه اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی شهرستان شهریار (گام چهارم بسیج ملی مبارزه با کووید-۱۹)

طرح مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بسیج مستضعفین برای مدیریت و کنترل…

گزارش روزانه اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی شهرستان شهریار (گام چهارم بسیج ملی مبارزه با کووید-۱۹)

گزارش روزانه اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی شهرستان شهریار (گام چهارم بسیج ملی مبارزه با…

گزارش روزانه اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی شهرستان شهریار (گام چهارم بسیج ملی مبارزه با کووید-۱۹

طرح مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بسیج مستضعفین برای مدیریت و کنترل…

برگزاری سومین کمیته آموزش همگانی، رهگیری، مراقبت، پایش و نظارت طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در مدیریت و کنترل اپیدمی کووید ۱۹ به شیوه محله

واحد آموزش و ارتقای سلامت به منظور روند اطلاع رسانی و آموزش همگانی و بیمار یابی…

EnglishIran