علی ملکی: تجهیز ٢٧ نقطه از سطح شهر اندیشه به مخازن نمک

تجهیز ٢٧ نقطه از سطح شهر اندیشه به مخازن نمک به گزارش واحد خبر اداره روابط…

EnglishIran