دین اسلام چه نوع پوشش و آرایشی را مجاز می داند؟

پوشش حجاب برای زنان و مردان در دین اسلام بسیار تاکید شده است. خداوند در قرآن…

EnglishIran