بررسی مشکلات کسبه بازار روز اسلامی شهر اندیشه با حضور دادستان و شهردار

بررسی مشکلات کسبه بازار روز اسلامی شهر اندیشه با حضور دادستان و شهردار به گزارش واحد…

EnglishIran