صفحه اول روزنامه کیهان ۲۷ آذر ۱۳۹۹

                      .

صفحه اول روزنامه شهروند ۲۷ آذر ۱۳۹۹

                        .

صفحه اول روزنامه جوان ۲۷ آذر ۱۳۹۹

                  .

صفحه اول روزنامه ایران ۲۷ آذر ۱۳۹۹

                               …

EnglishIran