مونولیت ؛ این ستون مرموز فلزی چیست ؟

مونولیت یک جسم و ستون فلزی آینه ای مرموز است که اولین بار در صخره های…

EnglishIran