نماز باران چگونه خوانده می شود

وقتی رحمت الهی (باران ) قطع شود و چشمه ها و قنات ها بخشکد و کمبود…

EnglishIran