تجهیز ناوگان ستاد برف روبی به ۲دستگاه نمک پاش مکانیزه

باهدف تقویت ناوگان ستاد برف روبی ۲ستگاه نمک پاش مکانیزه با اعتبار ۱۴میلیارد ریال خریداری شد.…

EnglishIran