پرنده ای که روزی ۲۰۰۰ بار آواز می خواند

آواز خواندن یک راه مقابله با کلافگی و یا فرار کردن از حقیقت سخت زندگی است.…

EnglishIran