شهردار اندیشه : تعهد و وظیفه شناسی مهمترین عامل در پیشرفت پروژه های عمرانی است

شهردار اندیشه : تعهد و وظیفه شناسی مهمترین عامل در پیشرفت پروژه های عمرانی است به…

EnglishIran