انجام گشت مشترک نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی در شهرستان شهریار

تشدید نظارت و اجرای برنامه گشت مشترک واحدهای صنفی در شهرستان شهریار انجام شد. به گزارش…

EnglishIran