معرفی کامل جناب آقای مظفر کوهیان ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان

✅ معرفی کامل جناب آقای مظفر کوهیان ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان…

معرفی کامل جناب آقای فرض اله اصلانی فرد ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان

✅ معرفی کامل جناب آقای فرض اله اصلانی فرد ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی…

معرفی کامل جناب آقای عباس محترمی ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان

✅ معرفی کامل جناب آقای عباس محترمی ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان…

معرفی کامل جناب آقای محمد مهدی ابوالفتحی ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان

✅ معرفی کامل جناب آقای علی اصلانی فرهادلو ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر…

معرفی کامل جناب آقای قاسم عباسی فرهادلو ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان

✅ معرفی کامل جناب آقای قاسم عباسی فرهادلو ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر…

معرفی کامل جناب آقای علی اصلانی فرهادلو ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان

✅ معرفی کامل جناب آقای علی اصلانی فرهادلو ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر…

معرفی کامل جناب آقای اسماعیل اسماعیل پور (مرتضی خانباغی) ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان

✅ معرفی کامل جناب آقای اسماعیل اسماعیل پور (مرتضی خانباغی) ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای…

معرفی کامل جناب آقای علی خزایی ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان

✅ معرفی کامل جناب آقای علی خزایی ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان…

معرفی کامل جناب آقای اروج اسدی ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان

✅ معرفی کامل جناب آقای اروج اسدی ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان…

EnglishIran